skip to Main Content
VOKA Notulen 1952

VOKA notulen 1952

Uit het notulenboek der Buurtvereniging V.O.K.A. het verslag van de gecombineerde vergadering op donderdag 7 augustus 1952 van het bestuur en het werkcomité

Op deze vergadering werd uitvoerig gesproken over de aanstaande sportmiddag die door onze vereniging zal worden georganiseerd. Op voorstel van diverse leden werd besloten een brief te zenden aan de Coca-Cola-fabrieken te Amsterdam om door middel van hun product (waarmee zij zeer veel succes hebben en ook veel geheel vrijblijvende propaganda voert) onze sportmiddag te doen helpen slagen door het beschikbaar stellen van Coca-Cola. Verder werd o.a. een tip gegeven omtrent een winkelier te Amsterdam, dewelke een grote kelder leeg te ruimen had waarin zich vele stuks van speelgoederen bevonden en die wij wellicht tegen een zacht prijsje konden overnemen. Waarvan terdege nota werd genomen. De heren Lodder en Pots zouden er eens poolshoogte nemen. Goedkeuring werd gegeven aan het besluit om de persoon die ons zijn pick-up beschikbaar wil stellen op onze sportmiddag een vergoeding van fl. 10 ter hand te stellen. Tevens werd goedkeuring verleend om de heer Van den Berg aan te stellen als contactman tussen ons bestuur en de heer Iedema. Op dit laatste komen we in dit verslag nog terug.

Voor de spelen werd een bedrag van fl. 60 beschikbaar gesteld. Per groep van 5 kinderen zal één prijs beschikbaar worden gesteld (afgerond aantal naar boven). Ieder deelnemend kind zal een zakje snoep ontvangen. Tevens zal aan de kleineren die niet aan de spelen kunnen deelnemen een kleine attractie worden gegeven in de vorm van een lolly of iets dergelijks. Van RODA ontvingen wij bericht dat zij er akkoord mee ging dat wij gebruik maken van hun speelveld. Waarbij wij aantekenen dat wij ons door dit besluit ten zeerste gediend voelden. Onze dank aan RODA voor haar royale medewerking.

Verscheidene bestuurs- en comitéleden nemen de één of andere tak van sprot voor hun rekening om voor de nodige activiteiten en prijzen te zorgen (o.a. figuurzaagwerk door enige leden te verzorgen, welke als prijsjes worden beschikbaar gesteld). De heer Redegeld zou indien mogelijk zorgen voor vlaggen. Verder werd de secretaris opgedragen een schrijven te zenden aan de desbetreffende instantie die moet zorgen voor het onderhoud van de Noordweg. Het is reeds lange tijd een doorn in het oog onzer leden dat betreffende weg zo slecht onderhouden wordt. Verder zou een schrijven worden gezonden aan B en W voor afzetting van de Pastoor Brouwerslaan bij gelegenheid van de sportdag.

Om terug te komen op de aanstelling van de heer v.d. Berg als contactman tussen bestuur en de heer Iedema (KLM) het volgende. De heer Iedema heeft toegezegd de diverse conflicten die onze mensen hier ondervinden – in het bijzonder met de woningbouwvereniging en gemeente – geheel belangeloos te willen behartigen. De heer v.d. Berg deed ons mededeling van het één en ander dat de heer Miedema reeds voor onze mensen had gedaan. O.a. tijdens een bezoek van het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Wij zijn de heer Iedema hiervoor zeer erkentelijk. De secretaris zou namens het bestuur deze erkentelijkheid aan de heer Iedema overbrengen met de mededeling van de benoeming van de contactman tussen bestuur en meergenoemde persoon. Na nog enige ondergeschikte punten te hebben behandeld werd deze zéér vruchtbare vergadering door de voorzitter gesloten. fffffffffffff

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X