skip to Main Content

Brief gemeente verkeersproblematiek Bovenkerk

Definitieve versie bewonersbrief gemeente

Betreft : verbeteren verkeersveiligheid Bovenkerk

Geachte heer/mevrouw,

Wij willen u in deze brief nader informeren over het verbeteren van de verkeersveiligheid in uw wijk.

De route Noordammerlaan-Legmeerdijk wordt gebruikt als doorgaande route en fungeert als alternatieve route voor de Bovenkerkerweg-Beneluxlaan. Het aantal verkeersbewegingen in combinatie met het smalle wegprofiel zorgt voor verkeersonveiligheid.

In de afgelopen periode hebben wij verschillende goede bewonersbijeenkomsten met u gehad en is een draagvlakonderzoek onder de bewoners en ondernemers uitgevoerd. Op basis daarvan is de keuze gemaakt om een knip (bussluis) aan te brengen ter hoogte van de Sint Urbanuskerk. 

Om als gevolg van deze knip ongewenst sluipverkeer te voorkomen stellen wij voor om in de aangrenzende woonstraten aanvullende maatregelen te treffen. Het voorstel is om in (gedeelten van) de Noordammerweg, de Pastoor J.W. Brouwerslaan, de Bosboom Toussaintlaan en de Pieter Langendijklaan éénrichtingsverkeer in te stellen, met uitzondering van (brom-)fietsers. Op de schetstekening kunt u zien waar en in welke richting het éénrichtingsverkeer ingesteld wordt. Uiteraard moet uw wijk voor bewoners, ondernemers en hulpdiensten goed bereikbaar blijven.

De heer J. Oudeman, projectmanager van de gemeente, is contactpersoon voor dit project.

Wij vernemen graag uw mening over dit voorstel, zodat we hier in het vervolgproces rekening mee kunnen houden. U kunt uw reactie sturen naar j.oudeman@amstelveen.nl.

Alvorens de werkzaamheden voor de nieuwe verkeerssituatie uit te voeren wordt een ontwerp verkeersbesluit voorbereid gevolgd door een zienswijzeprocedure. U wordt hier na de zomerperiode nader over geïnformeerd. Daarnaast zullen wij de nodige onderzoeken uitvoeren.

Als wij de ontvangen zienswijzen hebben verwerkt in een Nota van beantwoording en wij een definitief besluit hebben genomen is het de bedoeling om de werkzaamheden eind 2020 uit te voeren.

Zo mogelijk kunnen we de plannen medio september 2020 in een bewonersavond aan u toelichten, mede afhankelijk wat binnen de corona richtlijnen mogelijk is.

Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het hoofd Projecten en Advies,

ir. M. Wilschut MBA

Knip bij Silversant

Eenrichtingsverkeer Bovenkerk

Back To Top
X