skip to Main Content

13. Noorddammerlaan hoek
Noorddammerweg, Patronaatsgebouw.

Het nonnenschooltje in Bovenkerk. Onder bouwpastoor Brouwers was op deze plek een nonnenschooltje ges cht met annex een pensionaat voor meisjes. Het project bleek fi nancieel niet haalbaar en als klap op de vuurpijl brak er brand uit. De gemeente huurde het restant en ves gde er een openbare school in, wat evenmin haalbaar bleek. Er waren immers alleen katholieke kinderen. In 1908 werd hier opnieuw een katholiek Aloysiusschooltje geves gd.
Deze foto dateert ongeveer uit die jd. In 1924 na het gereedkomen van
de nieuwe Aloysiusschool (zie routepunt 16) werd dit gebouw omgevormd tot patronaatsgebouw. Na een brand werd het defi ni ef gesloopt en verrees hier in 1982 het Noorddamcentrum.

Back To Top
X