skip to Main Content

Reactie bewoners Noorddammerlaan 1 t/m 9 op nieuwbouw Maalderij

College van Burgemeester en Wethouders

Gemeente Amstelveen

Postbus 4

1180 BA Amstelveen

 

 

Amstelveen, 23 april 2018,

 

Uw kenmerk:           Z-2017/004585/D-2018/098135

Betreft:                   Reactie op Ontwerp Startnotitie Maalderij 4-8

 Geacht college,

Als bewoners van de woningen aan de Noorddammerlaan 1 t/m 9 hebben wij met veel interesse kennis genomen van de bouwplannen voor het terrein tussen Bovenkerkerweg, Noorddammerlaan en Maalderij. Dit gebied grenst rechtstreeks aan onze woningen. Sinds 2008 ligt dit terrein er – zoals u terecht schrijft – desolaat bij. Voor ons als bewoners is dat niet prettig. Wij zijn dan ook blij dat er na diverse mislukte pogingen nu eindelijk een serieuze visie ligt tot inrichting van dit gebied. Wij zijn enthousiast over het voorstel.  Aangezien er nog geen definitieve plannen en beelden zijn is het wel lastig om nu al heel concreet onze mening te geven. Wij willen graag enkele punten onder uw aandacht brengen met het verzoek die een plaats te geven in de definitieve startnotitie. Hieronder gaan wij daar puntsgewijs op in.

1.    In de ontwerptnotitie stelt u voor de bestaande woningen aan de Noorddammerlaan (onze woningen dus) goed in te passen en te integreren in het stedebouwkundig ontwerp. Uw voorkeur gaat uit naar een samenhangend beeld. Wij onderschrijven deze visie. De integratie kan naar onze mening het best bereikt worden door onze woningen aan de achterkant te ontsluiten naar de nieuwe wijk. Op die manier gaan wij onderdeel uitmaken van de nieuwe wijk wat leidt tot maximale integratie. Zoals wij ook tijdens de informatieavond op 18 april jl. hebben aangegeven gaan wij graag het gesprek aan met de gemeente en de projectontwikkelaar over de wijze waarop dit gestalte kan krijgen.

2.    In eerdere bijeenkomsten heeft Trebbe Wonen B.V. ons geschetst hoe de woningen die zij willen bouwen er uit komen te zien. De voorgestelde woningen passen naar onze mening goed in het te ontwikkelen gebied, waarbij het wel onze voorkeur heeft de hoogte van de bouwlinten van de Handweg en de Noorddammerlaan aan te houden. Het huis op de hoek van de Noorddammerlaan en de Bovenkerkerweg zou dan iets lager moeten worden en in lijn moeten worden gebracht met de naastgelegen woning op de Noorddammerlaan. Op die manier ontstaat een mooi samenhangend geheel. Wij hebben begrepen dat er in het bestemmingsplan voor de Bovenkerkerweg nu nog een bouwhoogte van 24 meter (7 bouwlagen) is aangegeven en voor de Maalderij een bouwhoogte van 16 meter (5 bouwlagen). Wij zien in de notitie graag vastgelegd dat de te bouwen woningen maximaal dezelfde nokhoogte krijgen als de woningen aan de Noorddammerlaan en de Handweg. Dit dient vervolgens ook zo in het bestemmingsplan te worden opgenomen.

3.    Op pagina 3 van de ontwerpnotitie geeft u aan dat het wenselijk is om een pad te realiseren vanuit de woonbuurt en Bovenkerkerweg, bijv. naar de bushalte of om direct op het fietspad te kunnen komen. Wij begrijpen deze wens. In verband met geluidsoverlast en veiligheid verzoeken wij wel dit pad niet direct achter de woningen aan de Noorddammerlaan te plaatsen. Op de informatiebijeenkomst op 18 april jl. hebben wij begrepen dat dit ook niet de bedoeling is en dat het pad verderop in de nieuwe huizenrij langs de Bovenkerkerweg in de richting van de bushalte Bovenkerkerweg zal worden gesitueerd. Dat vinden wij een goed plan. Het zou prettig zijn dit ook als zodanig in de startnotitie op te nemen. Verder gaat onze voorkeur uit naar een breed pad (dus geen steeg) dat goed is verlicht en niet toegankelijk is voor scooters, brommers etc.

4.    De verkeerstoename baart ons grote zorgen. De Noorddammerlaan is nu al een erg drukke verkeersader. Op werkdagen in de ochtend en aan het eind van de middag hebben wij grote moeite om per auto – die wij vanwege het ontbreken van parkeerhavens nu op eigen terrein moeten parkeren – de openbare weg op te gaan. Met de komst van 50-60 woningen met gemiddeld 1,7 auto’s en alle fietsers wordt dit nog lastiger. Op de informatieavond kregen wij te horen dat wordt overwogen aan de achterkant van onze percelen parkeerplaatsen te creëren. Wij verzoeken dit voornemen ook daadwerkelijk te realiseren zodat wij onze auto’s in de nieuwe wijk kunnen parkeren. Met de onder punt 1 voorgestelde ontsluiting aan de achterkant van onze percelen ontstaat zo een meer veilige situatie, zowel voor ons en onze kinderen, maar ook voor het verkeer op de Noorddammerlaan.

5.    Voor de veiligheid in de nieuwe wijk stellen wij voor deze in te richten als woonerf met eenrichtingsverkeer. Verder heeft het onze sterke voorkeur de Maalderij, dat een erftoegangsweg is, ook meer als een 30 km weg in te richten. Er staat nu wel een 30-km bord, maar in de praktijk wordt hier niet naar gehandeld en ook niet op gehandhaafd. Verder heeft het onze sterke voorkeur dat op het gedeelte van de Maalderij tussen Noorddammerlaan en Ziederij eenrichtingsverkeer wordt ingesteld. Deze maatregelen bevorderen naar onze mening de verkeersveiligheid in dit gebied in sterke mate. Op de informatieavond is ons toegezegd dat dit voorstel serieus zal worden bekeken. Ook deze toezegging zien wij graag in de definitieve startnotitie opgenomen.

6.    Een punt van ernstige zorg is voor ons de wijze waarop Trebbe Wonen B.V. met onze belangen omspringt. Tijdens de opruimingswerkzaamheden van het toekomstige bouwterrein is er aan enkele van onze woningen schade ontstaan als gevolg van trillingen. Ondanks het gebruik van trillingsmeters kon dit niet voorkomen worden. Onze ervaring met de afhandeling door Trebbe van de tot nu toe door de opruimwerkzaamheden ontstane schade aan onze woningen is ronduit teleurstellend. De schades zijn tot op heden nog niet hersteld. Wij hebben er zelf veel energie in moeten steken om Trebbe in beweging te krijgen en zijn voor ons gevoel veel te lang aan ons lot overgelaten. Ons vertrouwen in Trebbe – dat aanvankelijk erg hoog was – heeft hierdoor een fikse deuk opgelopen.

7.    Wij vinden het belangrijk dat er voor het vervolg van de werkzaamheden alles aan wordt gedaan om verdere schade aan onze huizen te voorkomen. Wij verzoeken u hierop strikt toe te zien en zo nodig handhavend op te treden. Voordat de sloopwerkzaamheden worden hervat en daarna de bouw een aanvang neemt zien wij graag een goed onderbouwd plan dat getoetst is door deskundigen. Van het bedrijf dat de sloop tot nu toe heeft uitgevoerd hebben wij begrepen dat de bodemgesteldheid van het toekomstige bouwterrein om toepassing van speciale technieken vraagt. Het is belangrijk dat dit wordt onderkend en serieus genomen. Wij verwachten van de gemeente hierbij een sturende rol.

8.    Door een architect die goed bekend is met de situatie ter plekke zijn wij er op gewezen dat door de bouw van de nieuwe wijk het grondwaterpeil onder onze woningen wijzigt. Dit betekent een risico voor de houten heipalen die meer dan 80 jaar geleden onder onze woningen zijn geplaatst. Wij zijn er voor gewaarschuwd dat de koppen van de palen droog komen te liggen, waardoor op termijn rot aan de palen en verzakking van de huizen ontstaat. Wij horen graag wat er aan wordt gedaan om deze toekomstige schade te voorkomen en verzoeken de gemeente er op toe te zien dat de voorgestelde maatregelen ook afdoende zijn.

9.    In de categorie ‘nice to have’ zullen wij het ten slotte fijn vinden dat wij als bewoners, die in de toekomst deel gaan uitmaken van de nieuwe wijk, ook betrokken worden bij de inrichting van de centrale brink in de wijk. Wij hebben daar wel ideeën over die wij graag met u willen delen.

Samenvattend: wij zijn positief over de visie in uw Ontwerp Startnotitie Maalderij 4-8. Wel hebben wij op sommige onderdelen onze zorgen. In de punten hiervoor hebben wij die kenbaar gemaakt en voorstellen aangedragen voor oplossingen. Wij verzoeken u deze punten op te nemen in de definitieve versie van de startnotitie. De inhoud van deze brief hebben wij afgestemd met de bewoners van de huizen aan de Bovenkerkerweg 21 t/m 35 en van de huizen verder op de Noorddammerlaan (naast en tegenover de benzinepomp). Zij kunnen zich met de inhoud van deze brief verenigen. Indien gewenst zijn wij graag bereid een toelichting te geven op onze reactie. Onze contactpersoon is Martin Jacobs, Noorddammerlaan 3, tel. 06-46073354.

Hoogachtend,

De bewoners van Noorddammerlaan 1 t/m 9:

Nr. 1: Bianca Verbrugge en Cornel Leijerzapf

Nr. 3: Rianne van Trigt en Martin Jacobs

Nr. 5: Ineke Heuvelman – de Lange en Karel Heuvelman

Nr. 7: Willeke Miltenburg – Vonk en Gerard Miltenburg

Nr. 9: Edwin Bergkamp

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X