skip to Main Content

Verslag vergadering Bewonersplatform 3 april

Verslag Bewonersavond Bovenkerk op 3 april 2019
De verkeersveiligheid op de Noorddammerlaan-Legmeerdijk is de grote publiekstrekker voor de bijeenkomst van het Bovenkerkse bewonersplatform op 3 april. Voorzitter Rob van den Helder kan bijna tweehonderd aanwezigen welkom heten, de Poelzaal van het Noorddamcentrum is goed bezet.
De werkgroep heeft sinds de vorige bewonersavond op 17 oktober overlegd met de gemeente en het bureau Goudappel Coffeng over maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Vanavond presenteert Paul Glissen, de verkeersdeskundige van de gemeente, de stand van zaken.
• De inrichting van de Noorddammerlaan-Legmeerdijk voldoet niet aan de eisen die gelden voor doorgaande wegen binnen de kom (de weg is daarvoor te smal).
• De verkeersintensiteit ligt op ongeveer 7500 motorvoertuigen per etmaal.
• Het stukje Handweg-Maalderij is het drukste deel: ongeveer 11.000 motorvoertuigen per etmaal.
• De gereden snelheid is overdag rond de 50 km/u, ‘s nachts iets sneller.
• In de ochtend- en avondspits heeft 50-60% van het doorgaand verkeer geen bestemming in Bovenkerk.
• Andere routes door Bovenkerk (Zetterij/Maalderij) kennen aanzienlijk minder doorgaand verkeer.
• Verkeerslichten Bovenkerkerweg-Handweg overbelast.
Welke maatregelen kunnen worden genomen om de verkeersintensiteit te verminderen.
• Het wegprofiel is te smal voor de huidige hoeveelheden verkeer en gereden snelheid.
• Doorgaand verkeer heeft alternatief: Beneluxbaan-Bovenkerkerweg.
• Verkeersintensiteit Noorddammerlaan-Legmeerdijk verlagen door middel van het onaantrekkelijk maken van de route of door middel van het onmogelijk maken van de route voor doorgaand verkeer?
Om dat laatste te bereiken presenteert Paul drie varianten.
Variant 1: Knip in de weg ter hoogte van de St. Urbanuskerk.
Effecten:
• Geen doorgaand verkeer meer mogelijk over de route Legmeerdijk-Noorddammerlaan
• Afname van de verkeersintensiteiten van ongeveer 60%
• Mogelijkheid tot inrichten autovrij plein tussen St. Urbanuskerk en Silversant
• Goede verdeling van het wijkverkeer over de aansluitingen bij de Beneluxbaan en Handweg
• Toename van sluipverkeer door woonstraten (via de Noorddammmerweg en Vierlingsbeeklaan is de knip te omzeilen)
• Verkeer heeft nauwelijks mogelijkheid tot keren ter hoogte van knip
• Ondernemers langs de route zijn slechter bereikbaar (omrijdfactor vanaf de kruising Legmeerdijk-Beneluxbaan maximaal 3 minuten)
Variant 2: Knip in de weg aan het eind van de Legmeerdijk.
Effecten:
• Geen doorgaand verkeer meer mogelijk over de route Legmeerdijk-Noorddammerlaan
• Afname van de verkeersintensiteiten van ongeveer 90% ter hoogte van de Salamander tot ongeveer 50% direct ten westen van de Maalderij
• Vrijwel geen sluipverkeer door woonstraten
• Kruispunt Beneluxbaan-Legmeerdijk kan sneller doorstromen
• Keermogelijkheid voor verkeer dat fout rijdt makkelijk in te passen (voldoende ruimte)
• Ondernemers langs de route zijn slechter bereikbaar (omrijdfactor vanaf de kruising Legmeerdijk-Beneluxbaan maximaal 3 minuten)
• Verkeerskundig gezien meest effectieve maatregel
• Mogelijkheid tot herinrichting plein tussen St. Urbanuskerk en Silversant tot ‘shared space’ (zoals de combinatie van weg en plein in het oude dorp bij de kerk)
Variant 3: instellen 30 km/u langs de route Noorddammerlaan-Legmeerdijk.
Effecten
• Doorgaand verkeer blijft mogelijk, maar wordt minder aantrekkelijk
• Door langere reistijd zal navigatieapparatuur voor de route Beneluxbaan-
Bovenkerkerweg gaan kiezen (volgens GoogleMaps en TomTom zijn beide routes
momenteel precies even snel)
• Ondernemers blijven bereikbaar
• Totale afname van verkeer moeilijk voorspelbaar. Verwachting Goudappel: ongeveer
25%
• 30 km/u dient door extra maatregelen afgedwongen te worden: meer
wegversmallingen, meer zebrapaden
• Drempels niet mogelijk vanwege dijklichaam
• Dosering door middel van verkeerslicht is een optie
• Mogelijkheid tot herinrichting plein tussen St. Urbanuskerk en Silversant tot ‘shared
space’
De presentatie leidt tot veel vragen met de volgende antwoorden. De maatregelen
moeten effect hebben, anders hoef je niets te doen. De uitwerking en uitvoering van
maatregelen zal zeker ¾ jaar duren. De bussen zullen blijven. Voor een apart
tweebaansfietspad aan één kant is geen ruimte. De situatie van Maalderij wordt apart
bekeken.
Om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen zal binnenkort een enquête onder de
bewoners van Bovenkerk worden gehouden om een van de varianten te kiezen.
Sint Urbanuskerk
Rob geeft het woord aan Ad Verkleij, vice-voorzitter van het parochiebestuur. Als zodanig
gebruikt hij het woord kerk in twee betekenissen: de geloofsgemeenschap en het
gebouw. Over dat laatste het volgende. De kerk is nu een ruïne en plannen worden
gemaakt voor herstel. Allereerst de gewelven en het dak, daarna het interieur. Dat moet
geschikt zijn voor de eredienst maar ook voor multifunctioneel gebruik. Dat is nog een
hele puzzel, mede in relatie tot de plannen voor Parel aan de Poel.
Een belangrijke zaak zijn de financiën. Behalve geld van de verzekering om het gebouw
te herstellen is er nog veel geld nodig voor de inrichting. De stichting Vrienden is druk
bezig met de fondswerving daarvoor.
Ad meldt nog dat de oorzaak van de brand ligt in de elektrische installatie.
Op 25 mei is de verjaardag van Amstelveen, dan is er veel te beleven, ook de toren van
de kerk is dan weer te beklimmen.
Parel aan de Poel
Vorig jaar is er veel overleg geweest over dit project. In eerste instantie was het te duur
voor de gemeente, aldus voorzitter Rob. Sinds de brand realiseert het college van
burgemeester en wethouders zich dat het plan toch wel mogelijkheden biedt, met name
de onderverdeling van kerk (multifunctioneel) en het nieuwe centrum in de huidige tuin
van de kerk. Hij verwacht op korte termijn een positief resultaat.
Korte zaken
Rob heeft aan het begin van de avond al gezegd dat het bewonersplatform dit jaar 25
jaar bestaat. Daar zal dit jaar veel aandacht aan worden gegeven, zoals samen eten 22
maart. 16 maart was er voor het eerst Young Urbanus, de jongeren versie van Rock
Urbanus. Dat was een groot succes.
27 april is de vrijmarkt van Koningsdag; van mei tot en met augustus is het
kinderspeelbadje in het Urbanuspark open tussen 10.00 – 18.00 uur als het rustig weer
is en de temperatuur tenminste 21 oC; 17 mei weer samen eten in het
Noorddamcentrum; 25 mei verjaardag van Amstelveen, beklimmen van de
Urbanustoren; 6 juli zomerfeest in het Urbanuspark, 14 september historisch evenement
gekoppeld aan ‘happen en stappen’.
Dit jaar komen er meer sociale activiteiten in het Noorddamcentrum, evenals in het
VOKA-gebouw; we hebben er extra budget voor. Daar zijn vrijwilligers voor nodig, meldt
u bij de secretaris van het platformbestuur.
Nog geen budget hebben we voor een tweede jeu de boulesbaan.
Om half tien sluit Rob de bijeenkomst.

Dit bericht heeft 1 reactie

  1. A) Bij Variant 2 heeft men,al of niet bewust, vergeten te vermelden dat de inwoners van Bovenkerk die via de Bosrandweg naar Schiphol/A9 etc. willen om moeten rijden via de kruising Bovenkerkerweg/Beneluxbaan.
    B) Het stukje Handweg-Maalderij is extra druk. Waarom niet het, alleen voor auto’s, onmogelijk maken om linksaf te slaan naar de Maalderij. Doorstroming op Noorddammerlaan en op de kruising Handweg/Noorddammerlaan wordt verbeterd.
    Auto’s kunnen heel eenvoudig doorrijden naar de afslag Zetterij alwaar het rechtsaf slaan, door de aanwezige afslag, zonder hinder van het overige verkeer kan plaatsvinden.
    C) ik ben er een voorstander van om,zeker bij een 30 km zone,om de fietsers op het Kazernepad voorrang te verlenen. Stopt de auto’s ook af.De wegversmalling ,iets verderop, verplaatsen naar het fietspad of gewoon een extra versmalling.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X